موضوع بندی

 

سه‌شنبه 23 آبان‌ماه سال 1385
کتاب وکتابخوانی

۲۴آبان ماه روزکتاب وکتابخوانی برهمه دوستداران کتاب ودست اندرکاران این رسانه مکتوب مبارکباد.

باآه وناله کردن وغصه خوردن هیچوقت موافق نبوده ام .کتاب و کتابخوانی درایران شرایطی دارد که برای آن باید های های گریست ومن بااینکار نیزموافق نیستم....بایدکاری کرد.......

پس ازتحقیق وجستجویافته های من درزمینه کتاب و کتابخوانی درکشورمان ایران چنین اند:

-تیراژکتاب درکشوربین۱۵۰۰تا۵۰۰۰جلدمی باشد.

-میانگین مطالعه هرایرانی ۸دقیقه درروز می باشد.

-سیستم توزیع کتاب درکشورسنتی وضعیف است.

-تعدادکتابفروشی  وکتابخانه هانسبت به جمعیت بسیارکم است.

-فقط ۳درصدازسبدکالاهای هرخانواربه کالاهای فرهنگی اختصاص می یابد.

بعنوان یک بندری یافته ها،خاطرات وتجربیاتم دراین سه دهه زندگی درارتباط با کتاب وکتابخوانی می توانم اینگونه بیان کنم:

-درمیان کادوهای دریافتی وارسالی کتاب پائین ترین عدد را بخود اختصاص می دهد.

-درطراحی دکوراسیون،پارتیشن بندی،خرید کمدوبوفه و....هرمنزل جدیدی کمتر کسی جایی را برای کتابخانه منزلش پیش بینی میکند.

-امنیت کتابخانه هر منزلی تامین است!کسی سراغی از کتاب های کتابخانه دوستان خودنمیگیردبجزنگاهی به دکوروظاهرآن.

-درمواظبت از کتاب(کتاب خودیاامانتی)کمترین دقت وحوصله بخرج نمی دهیم.(کتابت شماره تلفن ،آدرس،خریدروزانه ونقاشی اشکال ناشیانه ازمواردرایج برروی کتاب هاست!)

-خریدکتاب محدودبه فرزندان کوچکترخانواده است.

-درعمرخودبه کتابخانه عمومی شهرنرفته ایم(شایددردوران تحصیل واحیانا جهت بازدیدازطرف مدرسه گذرمان به آنجا افتاده باشد) 

-بخاطر دید وبازدید های بسیارفامیل وهمسایه ها وبرخورداری از نظرات کارشناسانه پزشکی-سیاسی-اجتماعی و(شایعاتی!) آنان نه وقتی برای مطالعه کتاب داریم ونه احساس نیازی.

-به کتابفروشی شهرخودمراجعه نکرده تا مبادا آنهاتشویق شوندوکتاب های بروز ومربوط به انتشاراتی های قوی عرضه کنند)خرید کتاب رادرشهرهایی که تابستان به آنجامسافرت می کنیم انجام داده ،حتی اگرشده هزینه اضافه بار و سنگینی به دوش کشیدن آنان رابجان می خریم.

-بجزتلاوت قرآن کریم بزرگترهای خانواده کمتردرحال مطالعه دیده میشوندتابتوانندنسل کتابخوان تربیت نمایند.

-مطالعه کتاب باهرموضوعی =پرکردن اوقات بیکاری وفراغت/چشم خودازبین بردن!

-خریدکتاب=پول حروم کردن!

بااطلاع از شرایط کتابخوانی درکشورومشاهده حال وهواودیدگاه های سنتی درزمینه مطالعه دراستانمان؛وظیفه من-شماودوستانمان برای نجات خودوهمنوعانمان ازاین فقر،بسیارخطیراست.پس بایداندیشیدکه چکاری ازدست مابرمی آید؟

راستی آخرین کتابی که خوانده ایدکی بوده؟نام کتاب-مولف-مترجم وانتشارات آن درخاطرتان هست؟

واماچندلینک....

www.irantbc.com

http://www.ketabnet.com/

http://www.iranbin.com/


 

 
آرشیو
طراح: نوید

عناوین آخرین یادداشت ها

هرمزگانیها: